Op het gebruik van de Ffort-app en/of de Ffort-website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door bij het downloaden van de app en/of bij het inloggen op de website op ‘akkoord’ te klikken, heb je ingestemd met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden.

Wij adviseren je deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen, zodat je op de hoogte bent van jouw rechten en verplichtingen.

Artikel 1 Definities

In deze gebruiksvoorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:

Account: de met Inloggegevens toegankelijke persoonlijke omgeving van de Gebruiker binnen het Platform, waar Gebruiker Content kan inzien, plaatsen, bewaren en goedkeuren en met andere Gebruikers kan communiceren.

App: de door Ffort ontwikkelde en via Kantoor aangeboden mobiele applicatie, die beschikbaar wordt gesteld aan Gebruikers voor gebruik op een mobiele telefoon, tablet of andere apparatuur met daarop een besturingssysteem van Apple of Google, inclusief eventuele updates die van tijd tot tijd plaatsvinden en alle andere software of documentatie die het gebruik van deze mobiele applicatie mogelijk maken.

Cliënt: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die gebruikmaakt van de dienstverlening van Kantoor en met Kantoor wenst samen te werken of te communiceren via het Platform.

Content: alle binnen het Platform beschikbaar gestelde gegevens, materialen (waaronder, maar niet beperkt tot, documenten, aangiften, facturen, formulieren, dossiers, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en rapporten) en verzonden communicatie.

Dienst: het beschikbaar stellen en houden van het online Platform door Ffort in samenwerking met Kantoor.

Ffort: ontwikkelaar van het Platform, te weten Ffort B.V., met KvK-nummer 70947473, met wie Kantoor een overeenkomst heeft.

Gebruiker: degene die als eindgebruiker Inloggegevens heeft verkregen en een Account heeft om gebruik te maken van het Platform, hetzij namens Cliënt, hetzij namens Kantoor (hierna tevens aangeduid als ‘jij’, ‘je’, ‘jou’ of ‘jouw’).

Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op het gebruik van de Dienst via het Platform.

IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede knowhow.

Inloggegevens: de aan de Gebruiker toegekende of door Gebruiker aangemaakte persoonlijke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee Gebruiker toegang krijgt tot het Account en het Platform.

Kantoor: de rechtspersoon die in de dienstverlening aan haar Cliënten het Platform inzet, om daarop samen te werken en te communiceren met haar Cliënten (hierna tevens aangeduid als ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’).

Platform: de door Ffort ontwikkelde en aangeboden digitaal toegankelijke omgeving die Gebruikers via de App of via het portaal op de Website door middel van Inloggegevens toegang biedt tot hun Account, waarmee zij gebruik kunnen maken van de Dienst.

Website: www.ffort.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op al jouw gebruik van het Platform en alle rechtsverhoudingen die uit dat gebruik tussen jou en ons mochten voortvloeien. De Gebruiksvoorwaarden zijn ook te vinden op de Website.

2.2 Wij houden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze Gebruiksvoorwaarden. De meest recente versie hiervan staat op de Website. Als de Gebruiksvoorwaarden gewijzigd zijn, zullen wij dit melden op het Platform, waarbij je kennis kunt nemen van de inhoud en akkoord kunt gaan met de nieuwe Gebruiksvoorwaarden.

2.3 Naast de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden kan Apple’s Appstore of Google Play voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan en aanverwante zaken. Raadpleeg hiervoor de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Apple’s Appstore, Google Play, en eventueel van toepassing zijnde voorwaarden op de website van de betreffende aanbieder.

Artikel 3 De Dienst en Content

3.1 De Dienst geeft jou recht op toegang en gebruik van het Platform, waarbij je Content kunt inzien, plaatsen of downloaden en via het Platform kunt samenwerken en communiceren met andere Gebruikers van dezelfde Cliënt of hetzelfde Kantoor.

3.2 Op Content en dienstverlening van Kantoor die met gebruik van het Platform plaatsvindt, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, bijvoorbeeld de algemene voorwaarden van Kantoor of van dienstverleners waarvan Cliënt of Kantoor gebruikmaakt. Deze voorwaarden kun je opvragen bij Kantoor of bij de dienstverlener waarvan Cliënt gebruikmaakt. Je dient deze voorwaarden in acht te nemen bij het plaatsen, bewerken of gebruiken van de Content en bij het gebruiken van het Platform. Jij bent aansprakelijk voor alle schade die wij en/of Ffort lijden door het niet in acht nemen van deze voorwaarden.

3.3 Uiteraard spannen wij ons in om de Dienst zo goed mogelijk te verrichten. Je gaat ermee akkoord dat de Dienst slechts de functionaliteiten bevat die op het moment van gebruik beschikbaar zijn (‘as is’). Wij kunnen, voor zover rechtens toegestaan en wij niet uitdrukkelijk anders aangeven, geen garanties doen over bijvoorbeeld de werking, veiligheid of nauwkeurigheid van of onbelemmerde toegang tot de Dienst, in welke vorm dan ook.

3.4 Wij hebben geen invloed op de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door andere Gebruikers bij het gebruiken van de Dienst. Je stemt ermee in dat wij niet kunnen garanderen dat anderen overeenkomstig de Gebruiksvoorwaarden handelen.

Artikel 4 Toegang en gebruik van het Platform

4.1 Toegang tot het Platform is alleen mogelijk als je over Inloggegevens beschikt. Op verzoek van Kantoor maakt Ffort een Account aan per Gebruiker en verstrekt per e-mail aan Gebruiker de gebruikersnaam en het (tijdelijke) wachtwoord. Instructies over het inloggen en het wijzigen van het wachtwoord ontvang je van Ffort.

4.2 Toegang tot het Platform en het gebruik van de Dienst kan niet worden overgedragen aan derden.

4.3 Het gebruik van het Platform is altijd voor eigen rekening en risico.

Artikel 5 Verplichtingen Gebruiker

5.1 Je garandeert dat alle gegevens die je verstrekt in het kader van de verkrijging van jouw Account en Inloggegevens actueel, compleet en correct zijn. Als deze gegevens dat niet (meer) zijn, verstrek je onverwijld gegevens aan Kantoor die wel actueel, compleet en correct zijn.

5.2 Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van jouw Account en zorgvuldige behandeling en geheimhouding van je Inloggegevens. Hieronder valt ook de verplichting om zelf doeltreffende maatregelen te nemen, zoals het periodiek wijzigen van Inloggegevens. Zodra je weet of reden hebt om te vermoeden dat onbevoegde derden zich toegang kunnen verschaffen of hebben verschaft tot jouw Account, ben je verplicht dat ons direct te melden. Wij behouden ons namens Ffort het recht voor om de inlogprocedure te veranderen als wij dat noodzakelijk achten in het belang van het functioneren van het Platform.

5.3 Als Gebruiker ben je er zelf verantwoordelijk voor dat je gedragingen in of via het Platform niet onrechtmatig zijn. Je zult geen handelingen verrichten of nalaten waarvan je weet of redelijkerwijs had moeten weten dat die zouden leiden tot een gebruik van de Dienst dat strafbaar of jegens ons en/of Ffort en/of andere derden onrechtmatig is.

5.4 Onverminderd het voorgaande, is het jou uitdrukkelijk verboden om de Dienst en/of Content op een manier te gebruiken:

a. die discriminerend is of anderszins kwetsend of ongepast wordt bevonden, ter uitsluitende bevinding van Ffort;

b. die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;

c. die andere Gebruikers van de Dienst beperkt of hindert in hun toegang tot de Dienst;

d. die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting, misbruik, of het op een andere manier schenden van rechten van anderen;

e. die naar de mening van ons of Ffort in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal;

f. waarmee illegale activiteiten worden gepleegd of het plegen hiervan wordt bevorderd;

g. die op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is;

h. die virussen of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het Platform of de computersystemen van Ffort of Kantoor te omzeilen;

i. die in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, wettelijke voorschriften of een gerechtelijke uitspraak, of op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is;

j. die op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van ons en/of Ffort en/of andere derden, waaronder, maar niet beperkt tot, IE-rechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

k. die de belangen en/of goede naam van Ffort en/of Kantoor kan schaden.

5.5 Wij zijn te allen tijde gerechtigd, onverwijld en zonder je te waarschuwen, jouw toegang tot de Dienst (tijdelijk) te beperken of blokkeren indien je handelt in strijd met artikel 5.4.

5.6 Als je Content plaatst, garandeer je daarmee dat deze Content rechtmatig is en je, indien nodig, toestemming hebt van de rechthebbende(n) om deze Content te plaatsen. Als degene die de Content plaatst, vrijwaar je ons van alle claims van derden die menen schade te hebben geleden doordat de Content (vermeend) onrechtmatig is geplaatst. Wij zijn gerechtigd Content die ons inziens in strijd is met artikel 5.4, onverwijld te verwijderen. Als wij vermoeden dat de geplaatste Content om een andere reden niet geplaatst mag worden, kunnen wij deze Content uit het Platform verwijderen na overleg met Cliënt, tenzij overleg redelijkerwijs niet mogelijk is. Dit is in ieder geval als het nalaten van direct wijzigen of verwijderen van Content een bedreiging vormt voor de continuïteit van Ffort of Kantoor.

5.7 Als je het idee hebt dat bepaalde Content in strijd met artikel 5.4 of 5.6 is geplaatst, kun je hiervan melding doen via het Platform of per e-mail. Na onderzoek kunnen wij eventueel maatregelen treffen. Voornoemde melding bevat in ieder geval de volgende informatie:

a. de URL van de locatie waar de betreffende Content te vinden is op het Platform;

b. een verklaring dat de Content naar jouw oordeel in strijd met artikel 5.4 of 5.6 is geplaatst en waarom dat zo is;

c. jouw contactgegevens, zodat wij contact met je kunnen opnemen, waaronder in ieder geval je naam en telefoonnummer en/of e-mailadres.

Wij kunnen de melding doorsturen naar de organisatie of persoon die verantwoordelijk is voor de Content waarop deze melding betrekking heeft.

5.9 Wij kunnen de Content naar aanleiding van een melding uit het vorige artikellid verwijderen of ontoegankelijk maken. Wij behouden ons het recht voor om bepaalde Content (nog) niet te verwijderen als deze niet onmiskenbaar onrechtmatig is of als ons onderzoek nog niet is afgerond, tenzij een bevoegde Nederlandse rechter ons beveelt de Content te verwijderen.

5.8 Door het doen van de melding zoals bedoeld in artikel 5.7 vrijwaar je ons, onze directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers of rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van de Content. Wij worden geen partij bij een geschil tussen degene van wie de melding zoals bedoeld in artikel 5.7 afkomstig is en de derde waarop de kennisgeving betrekking heeft.

5.10 Je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het bewaren en/of opslaan van Content in je eigen administratie. De Dienst en het Platform dienen niet ter vervanging van jouw eigen back-up of archief. Met name Content die op grond van artikel 5 wordt verwijderd, wordt niet opgeslagen in een eventuele back-up van de Dienst.

Artikel 6 Beschikbaarheid

6.1 Om gebruik te maken van het Platform, dien je te beschikken over de benodigde hardware en een (beveiligde) internetverbinding. Als Gebruiker namens Cliënt ben je zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en goede werking hiervan. Storingen in de hardware en internetverbinding kunnen storingen in de toegankelijkheid van het Platform veroorzaken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die hieruit voortvloeit.

6.2 Wij en Ffort zijn gerechtigd om op ieder moment onderhoud aan het Platform uit te voeren. Wij spannen ons in om zulk onderhoud buiten kantoortijden te laten plaatsvinden en je hierover vooraf te informeren. Het is mogelijk dat (een gedeelte van) het Platform en/of de Content (tijdelijk) ontoegankelijk is, zonder dat wij daarmee tegenover jou schadeplichtig worden.

6.3 Ffort brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de App verbeteren. Beschikbare updates voor de App zullen kenbaar worden gemaakt via notificaties in de Appstore van Apple of Google Play, waarbij het jouw verantwoordelijkheid is deze notificaties bij te houden en de updates uit te (laten) voeren. Installatie van updates gebeurt met jouw aparte toestemming. Voor een goede uitvoering van de updates is de App afhankelijk van de beschikbaarheid van Apple’s Appstore of Google Play, waarover wij en Ffort geen controle hebben. Wij en Ffort zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor een juiste uitvoering van de updates. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een door jou niet, niet volledig of niet juist geïnstalleerde update.

Artikel 7 IE-rechten

7.1 De IE-rechten met betrekking tot de Dienst en het Platform rusten bij Ffort of haar licentiegever(s). Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet bedoeld om enig IE-recht aan jou over te dragen.

7.2 Indien er IE-rechten rusten op Content die wij aan jou ter beschikking stellen via het Platform, en de IE-rechten berusten bij ons, dan verkrijg je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, wereldwijd, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op de toegang en het gebruik van het Platform en de Content, voor zover dit nodig is voor het gebruik van de Dienst, mits je voldoet aan alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

7.3 Indien er IE-rechten rusten op Content die je aan ons via het Platform ter beschikking stelt, en die IE-rechten berusten bij jou, dan behoud je de IE-rechten. Door het plaatsen van die Content op het Platform, verschaf je Kantoor een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, wereldwijd, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de Content te gebruiken ten behoeve van de Dienst.

7.4 Je zult je onthouden van elke handeling die inbreuk maakt op IE-rechten van Kantoor, Ffort of andere Gebruikers. Het is je uitdrukkelijk niet toegestaan om het Platform of enige Content te wijzigen, te reverse engineeren of zonder onze uitdrukkelijke toestemming openbaar te maken voor andere doelen dan in deze Gebruiksvoorwaarden is bepaald.

Artikel 8 Privacy

8.1 In het kader van de toepasselijke privacywetgeving (waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring lees je onder meer hoe wij jouw persoonsgegevens zorgvuldig en beveiligd verwerken. Onze privacyverklaring vind je op onze website.

8.2 Door het gebruik van het Platform en het beschikbaar stellen van Content hierop, kan het zijn dat Ffort jouw persoonsgegevens verwerkt. Indien en voor zover dit plaatsvindt, gebeurt dat altijd in opdracht van ons en namens jou. Tussen Kantoor en Ffort is hiervoor een verwerkersovereenkomst gesloten. Op de Website vind je de privacyverklaring van Ffort.

Artikel 9 Garanties en aansprakelijkheid

9.1 Wij streven naar optimale beschikbaarheid van het Platform. Wij kunnen echter niet garanderen dat het Platform altijd beschikbaar blijft. Wij doen evenmin toezeggingen ten aanzien van de kwaliteit en rechtmatigheid van het Platform. Daarnaast kunnen we geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen geven ten aanzien van de kwaliteit, rechtmatigheid, volledigheid, beschikbaarheid en juistheid van de Content, omdat de Content uit verschillende bronnen afkomstig is.

9.2 Wij en Ffort kunnen niet garanderen dat de App altijd in de Appstore of Google Play beschikbaar is, omdat dit afhankelijk is van beleidsregels van Google (in geval van Google Play) en Apple (in geval van de Appstore).

9.3 Kantoor en Ffort aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het beschikbaar stellen van het Platform en daarop aanwezige Content, dan wel uit onrechtmatige daad, overmacht of anderszins. Daaronder vallen ook tekortkomingen van derden waarop wij geen of weinig invloed kunnen uitoefenen, zoals bijvoorbeeld Apple of Google.

Artikel 10 Beëindiging

10.1 De looptijd van jouw Account is gekoppeld aan de looptijd van de overeenkomst tussen ons en Ffort en, ingeval je een Gebruiker namens Cliënt bent, de looptijd van de overeenkomst tussen ons en Cliënt. Indien de op jou van toepassing zijnde overeenkomst(/en) eindigt(/en), dan vervalt jouw recht om gebruik van het Platform te maken, wordt jouw toegang hiertoe geblokkeerd en wordt jouw Account verwijderd.

10.2 Onverminderd andere (rechts)middelen die wij kunnen inroepen, zijn wij altijd gerechtigd om jouw toegang tot het Platform te beperken of helemaal te blokkeren of jouw Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, in het bijzonder indien je in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden handelt of indien wij van mening zijn dat jouw handelingen schade aan jou, ons of anderen kunnen toebrengen. Wij zullen door het beperken of blokkeren van jouw toegang hoe dan ook niet aansprakelijk zijn.

Artikel 11 Slotbepalingen

11.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar Kantoor gevestigd is.

11.3 Indien een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig is/zijn, blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden van kracht. In dat geval zullen wij het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en dat zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van het ongeldige beding.

Start direct met het nieuw boekhouden.

Demo aanvragen